Các khoá học hiện có

Advanced Strategy Marketing

Khóa học kỹ năng Advanced Strategy Marketing cho phép Học viên tham gia tất cả các khía cạnh của Sales & Marketing hiện đại. Học viên sẽ phát triển và thực hiện toàn bộ chiến lược Sales & Marketing, bao gồm thiết kế sản phẩm, Thiết kế giá bán, thiết kế quảng cáo, chạy chương trình Quảng cáo, Thiết lập kênh phân phối và quản lý lực lượng bán hàng.

Strategy Marketing

Khóa học kỹ năng Strategy Marketing cho phép Học viên tham gia tất cả các khía cạnh của Sales & Marketing hiện đại. Học viên sẽ phát triển và thực hiện toàn bộ chiến lược Sales & Marketing, bao gồm thiết kế sản phẩm, Thiết kế giá bán, thiết kế quảng cáo, chạy chương trình Quảng cáo, Thiết lập kênh phân phối và quản lý lực lượng bán hàng.


Corporate Finance

Môn học Tài chính doanh nghiệp  (Corporate Finance) được thiết kế như là môn học chung cho Quản Trị Tài chính Doanh Nghiệp nhằm cung cấp kiến thức lý & Kỹ năng làm việc cho các anh /chị học viên muốn thăng tiến cơ hội trong công việc. Môn học này trang bị cho học viên những kiến thức tổng quát về các vấn đề sau đây: Mục tiêu và các quyết định của tài chính công ty, đọc hiểu và phân tích các báo cáo tài chính công ty, thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền, lợi nhuận, rủi ro và mô hình định giá tài sản vốn, định giá trái phiếu, định giá cổ phiếu, phân tích và ra quyết định đầu tư dự án, đòn bẩy tài chính, các lý thuyết về cấu trúc vốn công ty và chính sách cổ tức.


Derivatives

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

Giáo viên: Hai Lua

History

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "One Topic" course format.

Giáo viên: Yousif Alhosani

French

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Collapsed Topics" course format.

Art History

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how ressources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Grid" course format and makes use of the collapsible sidebar.

Creative Writing

This is a sample course with contents and activities. You can take a look how resources and activities are displayed in a course view. This sample course uses the "Topics" course format.

Derivatives Course -02

Derivatives Market - In this course you will learn about financial derivatives, including options, futures, forwards, swaps, and other securities as time permits. Our primary emphasis will be on how these contracts are valued and how they can be used to manage risk by hedging.

Derivatives Course -01

Derivatives Market - In this course you will learn about financial derivatives, including options, futures, forwards, swaps, and other securities as time permits. Our primary emphasis will be on how these contracts are valued and how they can be used to manage risk by hedging.

Horasis - Derivatives

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

CEO & Maths

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

Fico - CEO Steven Loh

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

Hooray - CEO Yen Nguyen

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

L&A Holdings - Chairwoman Le

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

Bach Khoa - CEO Toàn

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

TVU Derivatives

Môn học Thị trường tài chính phái sinh (Derivative Markets) được thiết kế như là môn học chuyên ngành của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đặt nền tảng kiến thức chuyên ngành cho sinh viên học các môn học chuyên ngành khác như: Quản trị rủi ro tài chính, Kinh doanh ngoại hối, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản lý danh mục đầu tư. Môn học này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, bao gồm những chủ đề chính sau: khái niệm, đặc điểm về chứng khoán phái sinh và thị trường tài chính phái sinh, các chủ thể tham gia thị trường tài chính phái sinh, cơ chế vận hành của thị trường tài chính phái sinh, cách thức sử dụng thị trường tài chính phái sinh cho mục đích đầu cơ và mục đích phòng ngừa rủi ro.

Giáo viên: Hai Lua